Failed

به آریانا، در جستوجوی نصیب از روزگار، سهم تو هیچ بود و سهم من ناکامی.

/ 3 نظر / 11 بازدید
مینا

به سیریوس، همواره میگفتی که زندگی ساده است، اما نمیدانستی که مرگ خودت ساده تر بود...

مهدیس

من ازین به بعد بازی! نگار توجیه ام کرد![لبخند] به بابا لنگ دراز... در آرزوی لبخندت دست من نوازش شد و پای تو گریخت...

مینا

آره مهدیس جان!! این بازی نیست دخترم... به اون نگار هم بگو... بنده لفض بازی رو برای SFC به کار برده بودم... نه برای جمله نوشتن هامون برای بئاتریس و بقیه!!